Prezentare GAL

GRUPUL  de  ACȚIUNE LOCALĂ

și

ASOCIAŢIA TÂRNAVA MICĂ-BĂLĂUŞERI-SĂRĂŢENI

Scurt istoric

Constituirea asociaţiei ”Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni” a avut la bază o colaborare de parteneriat între:

Ÿ     – Ÿşapte comune din teritoriul microregiunii: Bălăuşeri – Fântânele – Veţca – Neaua– Ghindari – Chibed – Sărăţeni;
Ÿ     – un oraş:  Sângeorgiu de Pădure;
Ÿ     – 17 reprezentanţi din sectorul privat.

Din iniţiativa acestei asociaţii s-a format Grupul de Acțiune Locală , prescurtat GAL, în data de 08 ianuarie 2010. Entitatea juridică a GAL este Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni, constituită conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, și a fost înregistrată la judecătoria Sighișoara în data de 12 mai 2010.

 Obiectivele, scopurile ASOCIAȚIEI/GAL:

Ÿ     – Sprijinirea schimbărilor în spaţiul rural, în scopul dezvoltării, diversificării activităţilor agricole, activităţilor non-agricole, dezvoltării serviciilor, inclusiv  şi cele sociale ce servesc dezvoltarea zonei, asigurarea accesibilităţii la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei, a încurajării ocupării şi a investiţiilor care vor conduce la stoparea depopulării, a regresiunii economice şi sociale.
Ÿ     – Introducerea unor măsuri locale cu scopul de a sprijini economia rurală.
Ÿ     – Elaborarea unor studii privind microregiunea.
Ÿ     – Introducerea unor măsuri care promovează microregiunea şi informează despre strategia de dezvoltare locală.
Ÿ     – Calificarea personalului care va participa în implementarea strategiei.
Ÿ     – Organizarea unor manifestări promoţionale şi formarea personalului conducerii.
Ÿ     – Implementarea strategiei de dezvoltare locală.
Ÿ     – Elaborarea unor strategii de dezvoltare locală, planificare şi implementare multisectorială, pe baza interacţiunii dintre actorii diferitelor sectoare ale economiei locale şi dintre proiectele acestora.
Ÿ     – Constituirea unor parteneriate între sectorul civil şi autorităţi locale.
Ÿ     – Luarea unor decizii cu privire la implementarea strategiilor de dezvoltare locală.
Ÿ     – Desfăşurarea activităţilor şi sarcinilor administrative în legătură cu funcţionarea Asociaţiei.
Ÿ     – Administrarea fondurilor alocate implementării strategiei de dezvoltare locală.
Ÿ     – Participarea la întâlnirile naţionale şi europene ale reţelei.
Ÿ     – Desfăşurarea unor activităţi de tip networking.
Ÿ     – Activităţi de informare despre strategia de dezvoltare locală.
Ÿ     – Dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a sprijini constituirea parteneriatelor locale şi a colaborarea.
Ÿ     – Promovarea activităţilor asociaţiei.
Ÿ     – Dezvoltarea resurselor umane implicate în implementarea strategiei de dezvoltare locală.
Ÿ     – Dezvoltarea membrilor asociaţiei.
Ÿ     – Dezvoltarea relaţiilor naţionale şi internaţionale.
Ÿ     – Protejarea resurselor, valorilor  culturale, tradiţionale şi de mediu.
Ÿ     – Desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, de editare, de management a resurselor, a proiectelor.
Ÿ     – Dezvoltarea activităţilor de îmbunătăţirea mediului ambiant.Activităţile asociaţiei vizează sectoarele dezvoltării rurale privind cultura, educaţia, economia, sectorul social, serviciile, precum şi elaborarea de studii şi proiecte în vederea realizării obiectivelor.

Asociaţia colaborează în implementarea obiectivelor cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale precum şi cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

 ORGANELE ASOCIAŢIEI:  

Ÿ     – Adunarea Generala;

Ÿ     – Consiliul Director;

Ÿ     – Comisia de cenzori;

Ÿ     – Comitetul de selectare a proiectelor;

Ÿ     – Compartiment administrativ.

Membrii asociației sunt opt entități din sectorul public/comune și oraș, zece din sectorul privat/ întreprinderi, persoane fizice autorizate, unități comerciale, ferme agricole, și șapte din sectorul civil/ONG, reprezentate de următoarele persoane:
    1     Csibi Attila-Zoltán – sector public   
    2     Varga Adorján – sector public
    3     Orbán Sándor – sector public
    4     Veress Grigore-Dominic – sector public
    5     Varga József – sector public
    6     Vass Imre – sector public
    7     Toth Árpád – sector public,
    8     Fekete Pál – sector public
  9    Dósa Sándor – sector civil ONG
    10   Biró Csaba – sector civil ONG
    11   Koncz Csaba – sector civil ONG
    12   Gáll Sándor – sector civil ONG
    13   Kovrig Zoltán – sector civil ONG
    14   Kovrig Ildikó – sector civil ONG
    15   Csipán Ioan – sector civil ONG
    16   Farkas Rozália – sector civil ONG
    17   Köble László – sector civil ONG,
    18   Fülöp Róbert – sector civil ONG

    19   Moraru-Vacaru Mónika- sector privat
    20  Sütő Árpád – sector privat
    21   Dósa Árpád – sector privat
    22   Borbély György Árpád – sector privat
    23   Tamás István – sector privat
    24   Menyhárt-Csegzi Botond – sector privat,
    25   Bodoni Sándor Levente – sector privat

GAL/Asociația Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni în anii 2010-2011, împreună cu comunitățile din teritoriul Bălăuşeri – Fântânele – Vețca – Neaua – Sângeorgiu de Pădure – Ghindari – Chibed – Sărăţeni a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală/Planul de Dezvoltare Locală, care are în vedere nevoile de dezvoltare reale, se bazează pe cooperare socială și se adaptează principiilor UE.

GAL a devenit entitate autorizată de MADR pentru implementarea Planului Local de Dezvoltare în anul 2011.

In cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală – Axa IV LEADER a câștigat fonduri publice asigurate prin FEADR și Guvernul României în valoare de 2.856.791 euro, din care 2.285.432,80 euro sunt fonduri care se pot accesa în vederea dezvoltării teritoriului prin proiecte realizabile în perioada 2012-2015. Beneficiarii sprijinului sunt: unități publice, instituții, unități economice, persoane fizice autorizate, IMM, persoane fizice, etc… Proiectele, prin obiectivele lor trebuie să respecte  principiile LEADER și să servească la realizarea obiectivelor propuse în Strategia de Dezvoltare Locală/Planul de Dezvoltare Locală.

 Obiectivul general al Axei IV – LEADER este demararea şi funcţionarea inițiativelor de interes local, utilizând abordarea LEADER “de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural, etc., prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local.

În ianuarie 2012, după semnarea contractului de finanțare s-a format echipa de lucru al GAL, cu șapte persoane angajate, formând compartimentul administrativ.

În momentulde faţă echipa GAL este formată din:
– manager de proiect – Berei Brigitta-Enikő;
– contabil –Gáspár György
– expert evaluare –Kutasi Dezső
– expert monitorizare – Szabó Francisca-Ana

GAL, și echipa de lucru GAL face eforturi deosebite de a informa și  mobiliza, comunitățile din teritoriu să-și pună în valoare resursele umane, naturale, economice, tradiționale, cunoștințele comune locale în folosul dezvoltării microregiunii, folosind resursele financiare puse la dispoziție prin programul LEADER.

Strategia de Dezvoltare Locală al teritoriului GAL s-a realizat în concordanță cu nevoile și prioritățile bine stabilite de comunitate.