Măsura 64/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale

Tipul măsurii: INVESTIȚII

Beneficiari :

Entități publice: autorități publice locale comune și orașe mici din teritoriul Asociației Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni

Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare din comune și orașe mici din teritoriul Asociației Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni

Unități de cult conform legislației în vigoare din comune și orașe mici din teritoriul Asociației Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni

GAL AsociațiaTârnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni poate fi beneficiar al acestei măsuri în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și cu respectarea cerințelor enumerate pentru beenficiarii direcți. În acest caz, se vor aplica măsuri de evitare a conflictului de interese iar verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua de către o altă entitate –  stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 19.2.

Beneficiarii trebuie să fie acreditaţi pentru furnizarea de servicii sociale şi vor obține licenţierea până la sfârșitul implementării proiectului .

Acțiuni eligibile:

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiții pentru crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii sociale la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei.
Investiții în active corporale:
Înființarea, extinderea, modernizarea și /sau dotarea infrastructurilor și serviciilor sociale fără cazare, cum ar fi: centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanțe sociale, centre de tip after school, fermă social, centru de consiliere, centre de tip respire, centre multifuncționale, spații igienico-sanitare.

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului va fi de:

Valoarea proiectelor poate fi de maxim 200.000 Euro

GHIDUL SOLICITANTULUI    postat în data de 27.07.2023

Anexa 1 – Cererea de Finanţare
Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate /
_________
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)
Anexa 3 – Memoriu Justificativ
Anexa 4 – Fişa Măsurii
Anexa 5 – Rezultate finale recensământ
Anexa 6 – Declarații pe propria răspundere
Anexa 7 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal