Măsura 65/6A – Sprijin pentru investiţii neagricole

Tipul măsurii:  SPRIJIN FORFETAR

 Beneficiari:

- Entități private: Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul LEADER, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin (start-up);
 – Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up);
 – Cooperative
 – Întreprinderi individuale
 – Întreprinderi familiale
 – Persoane fizice autorizate

 Acțiuni eligibile:

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive.

 Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Cuantumul sprijinului este de 20.000 de euro/proiect din fondul EURI și 19.600 de euro/proiect din fondul FEADR.

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:

50% din valoarea totală a sprijinului trebuie utilizat pentru investiții și acesta trebuie demonstrat la finalizarea proiectului. Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

GHIDUL SOLICITANTULUI    postat în data de 12.09.2023

Erată la Ghidul Solicitantului

Anexa 1 – Cererea de Finanţare
Anexa 2 – Planul de afaceri
Anexa 3 – Fişa Masurii 65/6A
Anexa 4 – Declaraţii pe propria răspundere
Anexa 5 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare prin Masura 65/6A
Anexa 6 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor
Anexa 7 – Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat
Anexa 18 – Instrucţiuni privind evitarea creării de conditii artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020