Măsura 63/6C – Infrastructura de bandă largă în spaţiul rural

Tipul măsurii:  INVESTIȚII

 Beneficiari:

Entități private; Autorități publice locale

GAL Asociația Târnava Mică-Bălăușeri-Sărățeni poate fi beneficiar al acestei măsuri în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și cu respectarea cerințelor enumerate pentru beneficiarii direcți. În acest caz, se vor aplica măsuri de evitare a conflictului de interese iar verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua de către o altă entitate –  stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 19.2.

 Acțiuni eligibile:

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect;

                                                       100% pentru investiții negeneratoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro

GHIDUL SOLICITANTULUI     postat în data de 09.12.2021

Anexa 1 – Cererea de Finanţare
Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate/Memoriu justificativ
Anexa 3 – Lista zonelor albe
Anexa 4 – Declarații pe propria răspundere
Anexa 5 – Fişa Măsurii 63/6C